اخبار

تبریک دانشجو

پذیرش دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده پرستاری گرمی

پذیرش دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده پرستاری گرمی به نامهای آقای حمیدرضا شاکر در رشته پرستاری مراقبت های ویژه مرکز قلب شهید رجایی تهران و آقای مجید اعترافی در رشته بیوتکنولوژی پزشکی شیراز را تبریک عرض می نمائیم .

ادامه مطلب
-->