ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۲۷۸۲

   رئیس دانشکده پرستاری و مدیر شبکه بهداشت و درمان مغان : دکتر حسین قربانی  دکتری پزشکی عمومی )

 

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۱
-->