اعضای شورای پژوهشی کمیته

تعداد بازدید:۴۹۴

آقای دکترمنصور ناصری اصل : دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  عضو هیئت علمی و معاونت آموزشی دانشکده پرستاری گرمی

آقای سجاد نریمانی : کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه عضو هیئت علمی و مدیر گروه پرستاری دانشکده پرستاری گرمی

خانم فاطمه بضاعت پور : کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی عضو هیئت علمی و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری گرمی

آقای علی بختیاری دانشجوی : دانشجوی پرستاری ورودی 1397 دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری گرمی

 آقای مجید اعترافی : دانشجوی پرستاری ورودی 1397 دبیر کل کمیته تحقیقات دانشجویی 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۴۰۰
-->