اعضای شورای پژوهشی کمیته

تعداد بازدید:۲۱۴۴

آقای دکترمنصور ناصری اصل : دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  عضو هیئت علمی و معاونت آموزشی دانشکده پرستاری گرمی

خانم دکتر نسرین صمدی : دکترای آموزش پرستاری عضو هیئت علمی  دانشکده پرستاری گرمی

خانم فاطمه بضاعت پور : کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی عضو هیئت علمی و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و مدیر گروه دانشکده پرستاری گرمی

آقای علیرضا غلامپور : دانشجوی پرستاری ورودی 1399 و دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری گرمی

خانم بیتا هاشمی : دانشجوی پرستاری ورودی 1400 و مسئول کارگروه پژوهشی

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۲
-->