اعضای هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۷۰۹

 

ردیف

       نام و نام خانوادگی           

 رشته تحصیلی     

 ورودی      

 سمت      

1 علی بختیاری پرستاری 1397 دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی گرمی
2 مجید اعترافی پرستاری 1397 مسئول امور پژوهشی
3 حمیدرضا شاکر پرستاری 1397 مسئول امور فناورانه
4 فاطمه صداقت پرستاری 1398 مسئول امور آموزشی
5 دریا خوران پرستاری 1398 مسئول فوق برنامه
6 نگین زاهدی پرستاری 1398 مسئول روابط عمومی

 

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۴۰۰
-->